1000 تخت جدید روانپزشکی در سراسر کشور افتتاح می شود

افتتاح همزمان 1000 تخت جدید روانپزشکی در سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت در خوزستان انجام خواهد شد.

OK