مردم اندیشه اعتدال، راه هاشمی و همراهانش را تنها نخواهند گذاشت

ابوطالبی گفت باور به پیوند مظلومیت هاشمی با سفرکردگان مظلوم، امیدی پدید آورده است که مسیر اعتدال و صمیمیت ملی را در قلب ملت جاودان خواهد کرد.

OK